• За нас
 • Предприемачи
 • Промяната 2023
 •  

  Целта на проекта FOWOSE е да допринесе за интеграцията на жените на структурно и програмно ниво в предприемаческата екосистема. 

  За целта партньорите в проекта разработиха методология и обучително съдържание, което ще позволи на организации, подкрепящи предприемачи, да изпълняват програми, отговарящи по най-добър начин на нуждите на жените и съобразени с тях.

  Проектът се изпълнява от PULSE (Франция) заедно с Women on Top (Гърция), Empow’Her (Франция), Reach for Change (България) и Synthesis (Кипър).

  Проектът продължава до декември 2023 г. и е организиран в три различни фази:

   

      • Първа фаза: създадаване на различни инструменти – методология, която да помогне на организациите да интегрират равенството между половете на структурно ниво, обучителни инструменти за повишаване на уменията на персонала и капацитета му за подобра подкрепа на жените социални предприемачи. В рамките на проекта е създаден и наръчник с добри практики за интегриране на половете на структурно и програмно ниво, предназначен да помогне на организациите в екосистемата да бъдат по-приобщаващи към жените социални предприемачи.

      • Втора фаза: партньорите тестватваха създадените методологии и различните инструменти за обучение, предназначени за жени социални предприемачи, които впоследствие са подобрени на база получената обратна връзка.

      • Трета фаза: включва разпространение на инструментите към по-широка публика и повишаване на осведомеността сред екосистемата.

  Инструментите и обучителните материали, разработени в рамките на проекта, са свободнодостъпни и могат да служат за по-добро интегриране на принципа за равнопоставеност на половете. 

  Препоръките и моделите за справяне с установени предизвикателства не претендират за изчерпателност, но са резултат от проучването на средата в Европа и тяхното приложение може да бъде адаптирано в зависимост от нуждите на всяка организация или желанието да отиде по-далеч в подходите си. 

  Проектът FoWoSE се финансира от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

   

  Информационни и образователни ресурси

   
   

  Партньори и донори

  None
  None