Страницата работи най-ефективно при разрешени бисквитки

Новини

Български и шведски социални предприемачи ще обменят опит по проект, финансиран от ОП РЧР

Фондация "Промяната" (част от мрежата на Reach for Change) стартира на 15.10.2017г. изпълнението на проект  № BG05M9OP001-4.001-0139 ”Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи”, финансиран по Договор № BG05M9OP001-4.001-0139-С01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Общата цел на проекта е да приложи на практика утвърдени иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи по отношение на намаляване на социалното изключване и увеличаване на броя на заетите в социалните предприятия

 

Конкретните цели на проекта са:

1. Да идентифицира и трансферира минимум 3 иновативни практики за подкрепа на социалните предприятия в България, така че те да се разрастват и да подобряват работата си.

2. Да повиши капацитета на представителите на основната целева група - лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество (социални предприемачи) – по отношение на разрастване, финансова устойчивост, комуникации и други ключови сфери за развитието на социалните предприятия.

3. Да разпространи положителните резултати от проекта, научените уроци и изводите от трансферираните иновативни практики сред широк кръг от социални предприемачи, които могат да се възползват от натрупаното ноу-хау.

4. Да засили връзките между партньорите по проекта (Фондация „Промяната“ и Фондация „Reach for Change“ от Швеция) за продължаващ обмен на информация и методологии в сферата на социалното предприемачество, както и за засилване на капацитета на Фондация „Промяната“ в разработването и прилагането на иновативни подходи за подкрепа на социалните предприятия в България.

 

Дейностите по проекта включват:

1. Организация и управление на проекта

2. Информиране и публичност

3.Адаптиране и/или валидиране на социални иновации

4. Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи

5. Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи

6. Разпространение на постигнатите резултати

 

В резултат от изпълнението на проекта, на база на въведените три иновативни практики ще бъде насърчено развитието на социалното предприемачество в България. Ще бъде улеснена професионалната интеграция в социалните предприятия и подкрепено развитието на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост.

 

Общата стойност на проекта е 195 559,21 лв., като безвъзмездната помощ възлиза на 100%, от които 95% в размер на 185 781,24 лв. от Програмата и 5% в размер на 9 777,97 лв. от националния бюджет на Република България и следва да бъде изпълнен до 31.12.2018г.

 

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------
Проектът 
„Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи" е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Нагоре Свържете се
Предупреждение за наличие на бисквитки

Съгласен съм Нашият сайт запазва информация (бисквитки) на Вашето устройство, както за да осигури по-добро съдържание, така и за статистически данни. Можете да предотвратите употребата на бисквитки, променяйки настройките на браузъра си. Посещавайки сайта ни без да сте променили настройките на браузъра си, ни давате разрешение да съхраняваме информация на Вашето устройство.